Adhezív-vet sprayAdhezív-vet spray

Adhezív-vet spray

Az Adhezív-vet spray egy bőrbarát, külsőleges permet állatorvosi beavatkozásokhoz.

részletes termékleírás
Bruttó ár: 4 449 Ft
Adhezív-vet spray 150 ml

Adhezív-vet spray 150 ml

150 ml
Ár: 4 449 Ft
46 hűségpont
Szállítás: 1 munkanap?
Szállítás díja: díjtáblázat?
db: Kosárba
Raktáron
Termékleírás

Az Adhezív-vet spray egy bőrbarát, külsőleges permet állatorvosi beavatkozásokhoz.

Veszélyes összetevők:

Acetone, propam-2-one, propanone, hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane.

Alkalmazás:

Műtéti fóliáknak a kezelt testfelülethez való fixálására operációk előtt.

Használati utasítás és adagolás:

Csak külsőleg alkalmazandó! Tilos a szembe fújni! A kezelni kívánt bőrfelületet alaposan meg kell tisztítani és megszárítani. Kb. 20-25 cm távolságból, huzatmentes helyen, az érintett bőrfelületet egyszer vagy kétszer rövid befújni, a fújások után kb. 30-35 másodpercet várni, és ezután a rögzíteni kívánt anyagot gyengéden a kezelt bőrfelületre nyomni.

Célállat:

Kutya, macska, ló, szarvasmarha, juh, kecske, sertés.

Összetétel:

Spayoldat: 30,0 g
Hajtógáz: 63,0 g

Tárolás:

Szobahőmérsékleten, 15-25 °C között, száraz, fénytől és közvetlen napsugárzástól védett helyen tartandó.

Figyelmeztető mondatok:

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P337+P 313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.

A fel nem használt állatgyógyászati terméket, valamint az állatgyógyászati termékekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni. Száraz porral oltandó, szén-dioxidot kell használni. Csak jól szellőztetett helyiségekben használható.

VÁSÁRLÓI VÉLEMÉNYEK