Pro Plan - Nyereményjáték szabályzat!

Nestlé Purina/PRO PLAN
Petissimo promóció
ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.Petissimo promóció” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.; cégjegyzékszám: 01-09-267926; adószám: 10571086-2-44) (a továbbiakban: ”Szervező”).

1.2 A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Petissimo Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 142-146.; cégjegyzékszám: 17-09-011567; adószám: 13826677-2-17) (”Lebonyolító”) látja el.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1 A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1. a https://www.facebook.com/GondosGazdik domain alatti Facebook-oldalon (továbbiakban: „Facebook-oldal”) 2023. év október hónap 1. napján 10:00 órakor posztolt felhívás alapjánVálassz a magas minőségű PRO PLAN eledelek széles választékából és találd meg a kedvenced számára legmegfelelőbbet! Ráadásul most október 1. és október 31. között értékes nyereményekkel gazdagodhatsz!

Mit kell tenned?

Vásárolj 7 000 forint értékben PURINA PRO PLAN eledelt a Petissimo oldalán!

- Fogadd el a Játékszabályzatot!

Részletek a Petissimo oldalán: https://www.petissimo.hu/kutyaknak/szarazeledelek/pro-plan

a jelen játékszabályzatnak (”Játékszabályzat”) megfelelően kiszereléstől függetlenül 7.000,- forint értékben PURINA PRO PLAN terméket vásárol a Petissimo webáruházában (https://www.petissimo.hu/kutyaknak/szarazeledelek/pro-plan), és a vásárlás során a Szervező rendelkezésére bocsátja a személyes adatait (név, email-cím, lakcím, telefonszám, továbbá

2.1.2. a jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja a nyereményjátékban való részvételt és a jelen Játékszabályzatban előírt valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez.

2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható. Egy Játékos 1 (egy) db érvényes Pályázattal vehet részt a Játékban, illetve a nyereménysorsoláson. 

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Nestlé Hungária Kft, valamint a Petissimo Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói. 

2.4. A Játékosok a vásárlás során beküldött, a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag, az adatok megváltozása, lassú internetkapcsolatból eredő hiba stb.) a Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6. Visszaélés gyanújának esetében a Szervezőnek jogában áll a Játék menetét felülbírálni, és indokolt esetben akár Játékosokat kizárni. Szervező a feltételezhetően nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

2.7. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által a Petissimo felületén történő vásárlással küldenek be.

2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játékszabályzatban rögzített feltételeket nem teljesítik, vásárlásuk nem éri el a rögzített összeghatárt, vagy azt nem PURINA PRO PAN termékekkel érik el.

2.11. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2023. év október hónap 1. napján 10.00 órától – 2023. év október hónap 31. napján 23.59-ig tart.

A Pályázatok beérkezésének határideje: 2023. október 31. 23.59-ig.

4. A JÁTÉK MENETE, NYERTES PÁLYÁZATOK

4.1. A Szervező a Játék során 2023. év október hónap 1. napján 10.00 órától a https://www.facebook.com/GondosGazdik oldal falára kiposztolja az alábbi bejegyzést:

Válassz a magas minőségű PRO PLAN eledelek széles választékából és találd meg a kedvenced számára legmegfelelőbbet! Ráadásul most október 1. és október 31. között értékes nyereményekkel gazdagodhatsz!

Mit kell tenned?

Vásárolj 7 000 forint értékben PURINA PRO PLAN eledelt a Petissimo oldalán!

- Fogadd el a Játékszabályzatot!

Részletek a Petissimo oldalán: https://www.petissimo.hu/kutyaknak/szarazeledelek/pro-plan 

4.3. A felhívásra a Játékosok a posztra kattintva a Petissimo oldalán küldhetik el a Pályázatukat 2023 év. október hónap 31. napján 23.59-ig. Az érvényesnek és helyesnek minősített Pályázatok megítélésében a Szervező döntése az irányadó, az ellen a Játékos nem jogosult fellépni. A Nyeremények (heti és fődíj) sorsolásán a Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes pályázat részt vesz. Egy Játékos vásárlásonként 1 (egy) db érvényes Pályázattal vehet részt a Játékban és annak sorsolásán.

4.4. Lebonyolító a Játék időtartama alatt minden hétfőn (munkaszüneti napon kedden) 10 órakor a Lebonyolító telephelyén (cím: 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 142-146.) átvizsgálja a Pályázatokat, és egy háromtagú bizottság jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással öt héten keresztül hetente 1 db nyertes Pályázatotsorsol ki az érvényes pályázatok közül.

A sorsolások időpontja: október 9., október 16., október 24., október 30, november 6. (fődíj).

A bizottság a sorsolás eredményéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai az eredményhirdetést követően aláírásukkal hitelesítenek. Szervező a sorsoláson a nyertes pályázatok tekintetében hetente 1 db tartaléknyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertes a pályázatok kisorsolásának sorrendjében válik jogosulttá a Nyereményre az 5. pontban írtak szerint, amennyiben az előtte álló nyertes Pályázatok bármely okból érvénytelenek vagy a nyertesek valamelyike a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

4.5. Nyeremények:

A Nyereményjátékban valamennyi érvényes pályázatot beküldő játékos között az alábbi Heti nyeremények és Fődíj kerül kisorsolásra az alábbiak szerint:

- Heti nyeremények: összesen 1 darab Garmin Venu Sq 2 Music fekete, szürke keretes okosórát
- Fődíj: 1 darab két fő és egy kutya részére szóló kétéjszakás pihenést sorsol ki a Caramell Premium Resort állatbarát hotelben (címe: 9740 Bük, Európa u. 18.) 

4.6. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

5. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1. A Szervező a 4.4 pontban írt sorsolást követően, legkésőbb 2023 év. november hónap 7-jén értesíti a nyertes Játékosokat a vásárlás során megadott elérhetőségeken (”Értesítés”). Az Értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb 48 órán belül emailben vagy telefonon visszaigazolni és megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, e-mail cím, telefonszám). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.2. A Nyereményt a Szervező futárszolgálattal juttatja el a nyerteseknek a Játékos által az

Értesítés visszaigazolásakor megadott címre. A Szervező a Nyeremények igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha a jelen pontban rögzített együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.3. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli.

7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes.  Azok, akik a Játékban részt vesznek (nyertesség esetén, akik a Szervezővel a kapcsolatot felveszik), tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

7.1.1 Szervező mint adatkezelő, és Lebonyolító mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat (teljes név, email-cím, magyarországi kézbesítési cím, telefonszám, nyertesség esetén pontos születési dátum) a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;

7.1.2 nyertesség esetén részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A promóció lebonyolítása céljából felvett és tárolt személyes adatait a promóció lebonyolítását követő 6 hónapig őrizzük meg. Az adó-nyilvántartási kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges adatait a nyeremény átadását követő évtől számított 6 évig őrizzük meg. 

7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) címén vagy az info@hu.nestle.com e-mail címen.

7.3. Az adatok kezelője: Nestlé Hungária Kft. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Petissimo Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 142-146.), mint adatfeldolgozó végzi.

7.4. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit Játékos a következő címekre is elküldheti: David Campos Pavon részére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc.

Az adatvédelmi felelős elérhetősége:

- e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com.
- telefon: +41 21 924 1111

Az adatvédelmi tisztviselő az érintettek hatékony tájékoztatása és a felügyeleti hatóságokkal való hatékony együttműködés érdekében feladatát egy erre a célra létrehozott – a Nestlé vállalkozáscsoport működésével érintett piacokon elérhető ún. Data Protection Championokból álló – kapcsolattartó csoport segítségével látja el.

Játékos, mint a személyes adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőtől, adatfeldolgozóktól:

a)     tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),

b)     személyes adatai helyesbítését, és

c)     személyes adatai törlését (zárolását).

 

Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz (illetve az adatfeldolgozókhoz).

Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni az Ön számára.

Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. A Pályázatok, illetve az Értesítés visszaigazolásában foglalt adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.2. pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

8.3. A Szervező, a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Facebook profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

8.5. Ha a Játékos a Pályázat beküldése (online vásárlás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7. A Játékos vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a petissimo.hu weboldalt üzemeltető társasággal szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen.

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

8.9 A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések esetén a Nestlé Hungária kft. Fogyasztói Szolgálata vagy a Petissimo Kft. ügyfélszolgálata nyújt tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken:

Nestlé Hungária kft. Fogyasztói Szolgálata

- Telefon: +36 80 442 881 (ingyenesen hívható telefonszám)
- Email: info@hu.nestle.com

Petissimo Kft. ügyfélszolgálata

- Telefon: +36 1 999-4630
- Email: info@petissimo.hu

 

Budapest, 2023.10.01.
Nestlé Hungária Kft.
Szervező